ALGEMENE VOORWAARDEN  GIGABUILD

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, bestellingen, leveringen, mededelingen en werkzaamheden van GIGABUILD. Bij uitvoering van de opdracht zijn enkel deze voorwaarden van toepassing met uitsluiting van de voorwaarden van de klant.
 2. Prijsoffertes zijn geldig gedurende 90 kalenderdagen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging. Indien in de aanvaarde prijsofferte door de klant wijzigingen of voorbehouden zijn genoteerd, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat GIGABUILD de klant heeft laten weten deze wijzigingen/voorbehouden te aanvaarden. Begin van uitvoering van de opdracht houdt nooit een impliciete aanvaarding van door de klant genoteerde wijzigingen of voorbehouden in.
 3. Vóór aanvang van de werken zal een eerste voorschot gefactureerd worden van 30% op de totaalprijs.
 4. Meerwerken worden enkel aanvaard na schriftelijke bestelling en geven aanleiding tot een meerprijs en tot een verlenging van de uitvoeringstermijn. Wachturen die niet aan GIGABUILD te wijten zijn, worden de klant aangerekend.
 5. De (kenmerkende prestatie van de) overeenkomst wordt steeds geacht zich te situeren op de zetel te Lokeren.
 6. Productieverliezen, gevolgschade of vertragingen in de levering bij de klant kunnen nooit aanleiding geven tot enige boete of schadevergoeding lastens GIGABUILD.
 7. Leveringstermijnen zijn louter indicatief en niet bindend voor GIGABUILD.
 8. Vanaf de verzending naar de klant of plaatsing van de bestelde goederen gaat het risico voor o.a. verlies en schade over op de klant.
 9. De zichtbare gebreken welke van bij de levering bestonden en welke de klant na controle redelijkerwijs kon vaststellen, moeten per aangetekend schrijven worden gemeld binnen de 5 werkdagen na levering of montage, bij gebreke waarvan zij worden geacht te zijn aanvaard. Gebrek aan overeenstemming onder meer met betrekking tot de maten, vormen, kleuren en presentatie van de goederen en afwijkingen in eender welk visueel element worden steeds als zichtbare gebreken beschouwd.
 10. Klachten over verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien ze bij aangetekend en gemotiveerd schrijven ter kennis worden gebracht van GIGABUILD uiterlijk binnen zes maanden na de leveringsdatum én binnen de acht dagen na het vaststellen van het gebrek. Een rechtsvordering aangaande verborgen gebreken dient binnen de twee maanden na de afwijzing van de klacht of het stilzwijgen door GIGABUILD te worden ingeleid voor de bevoegde rechtbank bij gebreke waaraan deze gebreken niet meer worden aanvaard. GIGABUILD moet ook steeds de mogelijkheid krijgen eventuele klachten of gebreken te onderzoeken. Deze garantie kan slechts worden ingeroepen indien de betalingsvoorschriften werden nageleefd.
 11. Bij abnormaal gebruik, slecht onderhoud, aanpassing of verwerking van de goederen, demontage of reparatie door de klant zelf vervalt iedere mogelijkheid tot beroep op garantie vanwege GIGABUILD, zowel voor zichtbare als voor verborgen gebreken.
 12. Bij montage aan roerende of onroerende goederen van de klant staat de klant in voor de terbeschikkingstelling van de juiste montagevoorschriften. De klant zorgt dat alle nutsvoorzieningen op zijn kosten kunnen worden gebruikt en dat de vereiste werkplaats op voorhand is vrijgemaakt.
 13. Facturen dienen te worden betaald uiterlijk 15 kalenderdagen na de factuurdatum. Bij niet tijdige betaling heeft GIGABUILD zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een nalatigheidsintrest van 10% op de hoofdsom vanaf de vervaldag van de factuur.
 14. Indien een factuur niet wordt betaald binnen de afgesproken of redelijke termijn wordt aanvaard, wordt de uitvoeringstermijn van de opdracht zonder meer geschorst tot op datum van algehele betaling of aanvaarding. Volgehouden wanbetaling na ingebrekestelling is voor GIGABUILD een gegronde reden om eenzijdige verbreking van de overeenkomst lastens de klant vast te stellen.
 15. Annulering of verbreking van een opdracht door de klant geeft GIGABUILD recht op een schadevergoeding van 30% op de overeengekomen prijzen, onverminderd haar recht om grotere schade aan te tonen en een aanvullende schadevergoeding te vorderen.
 16. De geleverde of gemonteerde goederen blijven, zelfs na incorporatie, eigendom van GIGABUILD tot aan de volledige betaling van hoofdsom en aanhorigheden. GIGABUILD kan de levering van bestelde materialen opschorten tot aanzuivering van alle achterstallige betalingen, waarna nieuwe leveringen contant dienen te worden voldaan voorafgaand aan elke nieuwe levering. Bij terugname blijven de reeds ontvangen betalingen definitief verworven voor GIGABUILD als vergoeding voor de geleden schade onverminderd haar recht om bijkomende schade te vorderen.
 17. Een eventuele aansprakelijkheid van GIGABUILD is beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door haar verzekeraar en ondergeschikt tot de waarde van de geleverde of te leveren goederen en/of prestaties.